Sinopsi

“Es tan corto el amor y es tan largo el olvido…” — Pablo Neruda

CATALÀ

Des del primer moment fins a l’últim de la nostra existència intentem crear i mantenir alguna mena de vincle. La vida mateixa és un fil molt fi. Ens hi intentem aferrar de qualsevol manera per no perdre’ns, per no quedar-nos sols, a la deriva. Ens aferrem a les relacions, a la família, als animals, als estudis, a la feina, a la creació, al mòbil, a les xarxes socials, al club, a la pàtria, fins i tot a idealitzacions abstractes com ‘nació’, ‘pau’, ‘democràcia’, o alguna mena de Déu.

Recorda’m planteja, doncs, un recorregut íntim, i alhora sociocultural, encarnat en un personatge pur, curiós, amb ganes d’aprendre i obert a estimar, però que de mica en mica va perdent la seva innocència, es va endurint, es va cordant i recordant el cor perquè la realitat de l’existència és massa dura. Un personatge que connecta des del primer moment amb l’espectador i que el fa transitar per la vulnerabilitat, la soledat, l’amor, la curiositat, la bogeria, la ràbia, la tristesa… tot un seguit d’emocions condensades en una hora d’espectacle que, certament, no ens deixa indiferents.

Amb Recorda’m, l’Álvaro Prats Bertomeu, creador independent i performer, crea per primera vegada en 15 anys de trajectòria una peça dissenyada específicament per a sala; tot un repte per a un improvisador forjat i acostumat al carrer. No obstant això, aquesta peça manté el seu caràcter punyent, crític, experimental i humorístic. Sense perdre la seva corporalitat habitual, en aquesta ocasió encavalca tècniques de la performance, el teatre físic, la dansa i el clown, amb una escenografia senzilla però plena de simbolisme.

Per altra banda, un altre repte és el fet de romandre completament sol a escena durant tot l’espectacle sense sortir ni un moment. Val a dir, però, que s’acompanya d’en Paco Yesares a les tramoies (que tenen entitat escènica pròpia), de la Llum Valle a la direcció, i de tot un equip d’artistes com Joan Gol, Jordi Murillo, Yexza Lara, Pablo Selnik, Aarón Barreiro i Xavi Lloses, que han generat els materials sonors i audiovisuals que resulten complements fonamentals per l’obra.

En definitiva, Recorda’m és un tot un desplegament d’humanitat, nua i crua, que difícilment es podrà oblidar.

···


CASTELLANO

Desde el primer momento hasta el último de nuestra existencia intentamos crear y mantener algún tipo de vínculo. La vida misma es un hilo muy fino.

Nos intentamos aferrar de cualquier manera para no perdernos, para no quedarnos solos, a la deriva. Nos aferramos a las relaciones, a la familia, a los animales, a los estudios, al trabajo, a la creación, al móvil, a las redes sociales, al club, a la patria, incluso a idealizaciones abstractas como ‘nación’, ‘paz’, ‘democracia’, o algún tipo de Dios.

Recuérdame plantea, pues, un recorrido íntimo, y a la vez sociocultural, encarnado en un personaje puro, curioso, con ganas de aprender y abierto a amar, pero que poco a poco va perdiendo su inocencia, se va endureciendo, se va abrochando el corazón porque la realidad de la existencia es demasiado dura. Un personaje que conecta desde el primer momento con el espectador y que lo hace transitar por la vulnerabilidad, la soledad, el amor, la curiosidad, la locura, la rabia, la tristeza… toda una serie de emociones condensadas en una hora de espectáculo que, ciertamente, no nos deja indiferentes.

Con Recuérdame, Álvaro Prats Bertomeu, creador independiente y performer, crea por primera vez en 15 años de trayectoria una pieza diseñada específicamente para sala; todo un reto para un improvisador forjado en la calle. Sin embargo, esta pieza mantiene su carácter penetrante, crítico, experimental y humorístico. Sin perder su corporalidad habitual, en esta ocasión une técnicas de la performance, el teatro físico, la danza y el clown, con una escenografía sencilla pero llena de simbolismo.

Por otro lado, otro reto es el hecho de permanecer completamente solo en escena durante todo el espectáculo sin salir ni un momento. Hay que decir, no obstante, que se acompaña de Paco Yesares a las tramoyas (que tienen entidad escénica propia), de Llum Valle a la dirección, y de todo un equipo de artistas como Joan Gol, Jordi Murillo, Yexza Lara, Pablo Selnik, Aarón Barreiro y Xavi Lloses, que han generado los materiales sonoros y audiovisuales que resultan complementos fundamentales por la obra.

En definitiva, Recuérdame es un todo un despliegue de humanidad, pura y dura, que difícilmente se podrá olvidar.

···


ENGLISH

From birth to death we try to establish links and ties of all sorts. Life itself it’s a very fine thread and we cannot help clinging our way through in order to not get lost, abandoned, alone in the middle of a vast careless ocean. Thus, we stick to relationships, to families, to clubs, to animals, to studies, to work, to art, to mobile phones, social networks, even to abstract idealizations such as ‘nation’, ‘peace’, ‘democracy’, or any sort of god.

Remember me presents an intimate, and at the same time, cultural journey embodied in a single character, a pure and curious one, eager to learn and opened to love. However, he gradually keeps losing his primal innocence, becomes tougher, and ties his heart up because, no matter how much he tries, he remains alone. He connects with the audience from the very first moment and invites us to walk through his vulnerability, his loneliness, his love, his curiosity, his madness, anger, desperation and sadness… A myriad of emotions condensed in an hour of show that, certainly, does not leave us indifferent.

With Remember me, Alvaro Prats Bertomeu, an independent artist and performer, creates for the first time in 15 years of career a piece designed specifically for a theatre; a real challenge for an improviser wrought in the street. However, this piece retains his penetrating, critical, experimental and humorous character. Without losing its habitual corporality, this time he combines techniques of performance, physical theater, dance and clown, with a simple scenography, but full of symbolism.

Moreover, another challenge is the fact of remaining completely alone on stage during the whole show without leaving even for a moment. It must be said, however, that in addition to Paco Yesares, who accompanies his work by operating the rigging (and who also creates a kind of invisible, but determinant, presence), the director Llum Valle, and a whole team of artists such as Joan Gol, Jordi Murillo, Yexza Lara, Pablo Selnik, Aarón Barreiro and Xavi Lloses, who have generated sound and audiovisual pieces that are fundamental complements to the work.

In short, Remember me is a whole display of raw humanity that can hardly be forgotten.

···